TRAINING & ACTIVITIES

Add Your Heading Text Here

การฝึกอบรม/กิจกรรม
ฝึกอบรมดับเพลิง : 

อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักๆของเหตุเพลิงไหม้ คือ ไฟฟ้าลัดวงจร และความประมาทของมนุษย์  Combat ของเราตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดเพลิงไหม้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จึงจัดกิจกรรมอบรมอัคคีภัยให้กับสมาชิก Combat ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และสามารถนำการฝึกอบรมไปใช้ช่วยเหลือGuest ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ การเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ Combat Guard ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อหากพบเจออุบัติเหตุจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ฝึกทักษะการต่อสู้

การฝึกทักษะการต่อสู้นั้นมิได้ฝึกไว้ทำร้ายผู้อื่น แต่เป็นการการฝึกไว้ปกป้องดูแลผู้อื่นและตนเองให้พ้นจากอันตราย 

ฝึกอบรมบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นตำแหน่งหลักที่ต้องเผชิญหน้ากับบุคคลภายนอก ถ้าหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีกริยามารยาทที่ดีถือเป็นข้อได้เปรียบของการบริการเช่นกัน Combat จึงมีการจัดอบรม การบริการ เช่น การต้อนรับลูกค้า การกล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใจ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ในขณะเดียวกันก็ดูเป็นบุคลคลที่หน้าเกรงขาม 

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้แข็งแรง และตื่นตัวตลอดเวลา Combat ของเราจัดตารางการการออกกำลังกายและฝึกสมรรถภาพของร่างกายทุกวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมอยู่เสมอเวลาปฏิบัติงาน