Drones equipped with various sensors and cameras for inspections and security

สำหรับลูกค้าบางท่านคงยังไม่รู้ว่าโดรนคืออะไร “โดรนหรือเรียกอีกอย่างว่า อากาศยานไร้คนขับ(UAV)” ที่ไม่ต้องใช้คนขับ โดยผู้ใช้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับการบังคับโดรน และต้องมีทักษะการใช้งานโดรนที่ชำนาญ 

360 Surrounded Security

ทางด้านบริการโดรนติดอุปกรณ์

นั้นมีหลากหลาย อาทิ เช่น ตึก/อาคารสูง  การตรวจสอบสภาพอาคารที่สูงจำเป็นต้องใช้คนและเวลาที่นานในการตรวจสอบอาจจะใช้เวลาเป็นวัหรือหลายวัน จึงทำให้เสียทั้งเวลาและงบประมาณในการใช้จ่ายที่สูง

ตรวจสอบเสาไฟฟ้าแรงสูงและอุสาหกรรม
เนื่องจากการตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่จะอยู่บนภูเขาที่มีความสูงและลาดชัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการที่จะเข้าไปตรวจสอบ ทางเราจึงมีบริการโดรนเพื่อที่ ลดปัญหาเรื่องเวลาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าไปตรวจสอบระบบต่างๆในพื้นที่ โดยการส่งโดรนเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ AI ลดความมเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบ และยังเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกถึง

อุตสาหกรรมต่างๆ มีบริการตรวจสอบสภาพโรงงานภายนอก
อาทิ เช่น ตรวจสอบการรั่วไหลของ Pipeline (ท่อนำส่ง) ท่อส่งน้ำมัน ท่องส่งก๊าซอันตราย เป็นต้น
ด้วยระบบตรวจจับความร้อนและประเมินผลของ AI ที่ออกมาสมบูรณ์แบบ