CERTIFICATES

Certificate

“Combat Guard” เห็นถึงความจำเป็นของการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ จึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้และลดอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

Fire Training

อัคคีภัยเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียแก่อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินและชีวิตได้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่า “Combat Guard” ของเราจะสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยม ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมด้านการดับเพลิงให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดก่อนเข้าไปปฎิบัติงานในสถานที่ทุกครั้ง และจะมีการฝึกทบทวนอย่างสม่ำเสมอ